Κάνοντας μπάνιο στην Αθήνα του '60

Κάνοντας μπάνιο στην Αθήνα του '60

Athens 1960 | Summer09

Athens 1960 | Summer10

Athens 1960 | Summer11

Athens 1960 | Summer12

Athens 1960 | Summer30

Athens 1960 | Summer30

Athens 1960 | Summer15

Athens 1960 | Summer23