"Η μουσική εκφράζει αυτό που δεν μπορεί να λεχθεί με λόγια, αλλά ούτε και να παραμείνει σιωπηλό."