Αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης Fitch και Moody’s

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών, αναφέροντας ως λόγους, μεταξύ άλλων, της βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης και της κερδοφορίας τους καθώς και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους. Moody’s: Αναβάθμισε έξι ελληνικές τράπεζες

Ειδικότερα, ο οίκος αναβάθμισε την Εθνική και την Eurobank στη βαθμίδα ΒΒ με σταθερές προοπτικές από ΒΒ- και την Alpha Bank και την Πειραιώς στη βαθμίδα ΒΒ- με σταθερές προοπτικές από Β+ και Β, αντίστοιχα.

Για την Εθνική αναφέρει ότι «η αναβάθμιση αντανακλά τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας της λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και των χαμηλών επιτοκίων καταθέσεων, της προσεκτικής διαχείρισης κόστους και της εξομάλυνσης των επιβαρύνσεων από προβληματικά δάνεια. Αυτό επέτρεψε την Εθνική να συσσωρεύσει κεφάλαια πολύ υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις και της έδωσε τη στρατηγική ευελιξία να προωθήσει πρωτοβουλίες για επενδύσεις και ανάπτυξη, οι οποίες αναμένουμε να καταλήξουν σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου».

Για την Eurobank, o Fitch σημειώνει ότι η αναβάθμιση αντανακλά «τη διαρθρωτική βελτίωση στην κερδοφορία της λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και των χαμηλών επιτοκίων καταθέσεων, της προσεκτικής διαχείρισης κόστους και της εξομάλυνσης της επιβάρυνσης από προβληματικά δάνεια. Αυτό επέτρεψε στην τράπεζα να συσσωρεύσει κεφάλαια, ενισχύοντας τα ‘μαξιλάρια' σε σχέση με τις εποπτικές απαιτήσεις και προσέφερε μεγαλύτερη ευελιξία για την επιδίωξη επενδυτικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οι οποίες αναμένουμε να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου».

Για την Alpha Bank σημειώνει ότι «η αναβάθμιση αντανακλά τη διαρθρωτική βελτίωση στην κερδοφορία της, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω τη δημιουργία κεφαλαίου και θα οδηγήσει σε ισχυρότερους κεφαλαιακούς δείκτες. Η αναβάθμιση αντανακλά επίσης τη συνεχιζόμενη πτωτική πορεία του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τη σταθερή χρηματοδότηση και τη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά χρέους για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμα στοιχεία παθητικού (MREL)».

Για την Πειραιώς ο οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση «αντανακλά την επιτάχυνση της στρατηγικής για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, η οποία οδήγησε σε σημαντική μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων της (NPE) σε επίπεδα πιο κοντά σε αυτά των άλλων τραπεζών με υψηλότερο αξιόχρεο. Αντανακλά επίσης την ενίσχυση των δεικτών για τα εποπτικά κεφάλαιά της και την ακόλουθη μείωση της κεφαλαιακής επιβάρυνσης από προβληματικά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία δεν είχαν σχηματιστεί προβλέψεις. Η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη επίσης τη διαρθρωτικά βελτιωμένη κερδοφορία της Πειραιώς που θα ενισχύσει περαιτέρω τη συσσώρευση κεφαλαίων, τη σταθερή χρηματοδότησή της και τη βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές χρέους για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμα στοιχεία παθητικού (MREL)».